หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์


จำนวนรับสมัคร

  • 18 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต หรือศิลป์คำนวณ GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบวิชาเอกเฉพาะ
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกสถานศึกษา
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
4. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.พรรณี เหมะสถล
  • ผศ.ไอริน ชุ่มเมืองเย็น
  • อ.ขวัญชนก กิจเธาว์
  • อ.พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์
  • อ.วรางคณา ก้อมน้อย
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend