รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์


จำนวนรับสมัคร

 • 0 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต หรือศิลป์คำนวณ GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกสถานศึกษา
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
4. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.พรรณี เหมะสถล
 • ผศ.พรรณี เหมะสถล
 • อ.วรางคณา ก้อมน้อย
 • อ.วรางคณา ก้อมน้อย
 • น.ส.ขวัญชนก กิจเธาว์
 • น.ส.ขวัญชนก กิจเธาว์
 • ผศ.ไอริน ชุ่มเมืองเย็น
 • ผศ.ไอริน ชุ่มเมืองเย็น
 • อ.พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์
 • อ.พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend