หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์


จำนวนรับสมัคร

 • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต หรือศิลป์คำนวณ GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบวิชาเอกเฉพาะ
 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกสถานศึกษา
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
4. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.พรรณี เหมะสถล
 • ผศ.ไอริน ชุ่มเมืองเย็น
 • อ.ขวัญชนก กิจเธาว์
 • อ.ดร.วาธีคร ศรีวิราช
 • อ.พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์
 • อ.วรางคณา ก้อมน้อย
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend