หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


จำนวนรับสมัคร

 • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
2. ล่าม นักแปล มัคคุเทศก์
3. พนักงานบริษัท เลขานุการ
4. พนักงานโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ดร.พรรณราย เทียมทัน
 • ผศ.นิพัทธา สังข์ยก
 • ผศ.เนรัญชลา จารุจิตร
 • ผศ.วันวิสาข์ พูลทอง
 • อ.กลวัชร เกษมโชค
 • อ.เวนุกา ตาลาน
 • อ.สวลีย์ บุตรประดิษฐ์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

 • 0841798836