รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


จำนวนรับสมัคร

 • 0 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
2. ล่าม นักแปล มัคคุเทศก์
3. พนักงานบริษัท เลขานุการ
4. พนักงานโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.เนรัญชลา จารุจิตร
 • ผศ.เนรัญชลา จารุจิตร
 • ผศ.นิพัทธา สังข์ยก
 • ผศ.นิพัทธา สังข์ยก
 • อ.เวนุกา ตาลาน
 • อ.เวนุกา ตาลาน
 • ผศ.วันวิสาข์ พูลทอง
 • ผศ.วันวิสาข์ พูลทอง
 • อ.สวลีย์ บุตรประดิษฐ์
 • อ.สวลีย์ บุตรประดิษฐ์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม