หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


จำนวนรับสมัคร

  • 21 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
2. ล่าม นักแปล มัคคุเทศก์
3. พนักงานบริษัท เลขานุการ
4. พนักงานโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.นิพัทธา สังข์ยก
  • ผศ.เนรัญชลา จารุจิตร
  • ผศ.วันวิสาข์ พูลทอง
  • อ.เวนุกา ตาลาน
  • อ.สวลีย์ บุตรประดิษฐ์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 0841798836