หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย


จำนวนรับสมัคร

 • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบวิชาเอกเฉพาะ
 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1.ผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
2.ผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3.บุคลากรทางการศึกษาและนักวิชาการศึกษา
4.อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์
5.เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ณัฐวุฒิ เชื้อชวด
 • ผศ.นวพร คำเมือง
 • อ.ศิวดล วราเอกศิริ
 • อ.สิริมาศ แก้วกันทา
 • อ.สุชาดา ตั้งศิรินทร์
 • อาจารย์ ดร.อุบลนภา อินพลอย
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

 • 0957924942