รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย


จำนวนรับสมัคร

 • 0 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1.ผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
2.ผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3.บุคลากรทางการศึกษาและนักวิชาการศึกษา
4.อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์
5.เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • อ.สุชาดา ตั้งศิรินทร์
 • อ.สุชาดา ตั้งศิรินทร์
 • อ.ศิวดล วราเอกศิริ
 • อ.ศิวดล วราเอกศิริ
 • อาจารย์ ดร.อุบลนภา อินพลอย
 • อาจารย์ ดร.อุบลนภา อินพลอย
 • ผศ.ณัฐวุฒิ เชื้อชวด
 • ผศ.ณัฐวุฒิ เชื้อชวด
 • ผศ.นวพร คำเมือง
 • ผศ.นวพร คำเมือง
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม