หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา


จำนวนรับสมัคร

 • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบวิชาเอกเฉพาะ
 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้
1 ผู้บริหารการศึกษา
2 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับและทุกสังกัดทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน
3 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน
4 นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
6 นักวิจัยการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
7 นักประเมินภายนอกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
8 ศึกษานิเทศก์ ในหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง
 • ผศ.บังอร ทิวาพรภานุกูล
 • ผศ.ภิรญา โพธิพิทักษ์
 • รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
 • อ.ทองแดง สุกเหลือง
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

 • 0909787771