หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา


จำนวนรับสมัคร

 • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบปฏิบัติ
 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้
1 ครูอาจารย์ในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน
3 เจ้าหน้าที่สถานที่ออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
4 เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาชุมชน
5 นักวิชาการพลศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
6 นักวิชาการกีฬาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
7 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
8 ผู้ตัดสินกีฬาชนิดต่างๆ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์
 • ผศ.สุชาติ จันทร์ดอกไม้
 • ผศ.สุทธิกร แก้วทอง
 • รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์
 • อ.ภูรี ณรงค์วานิช
 • อ.สุภกิจ วิริยะกิจ
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

 • 0966622428 , 0892698263 , 0918425556 ,0803049031,0961965553