หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา


จำนวนรับสมัคร

 • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1 ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ วิชาวิทยาการคำนวณ วิทยาการออกแบบทางเทคโนโลยี (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ในทุกสังกัด
2 บุคลากรสายสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว และประกอบอาชีพเฉพาะทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ
 • ผศ.ดร.ภราดร พิมพันธุ์
 • ผศ.มงคล จันทร์ภิบาล
 • อ.พรรณราย เทียมทัน
 • อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์
 • อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์
 • อ.รพิกร ฉลองสัพพัญญู
 • ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ
 • ผศ.ดร.ภราดร พิมพันธุ์
 • อ.นิตยา มั่นศักดิ์
 • ผศ.ดร.วุฒิชัย พิลึก
 • อ.ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม
 • ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม
 • อ.ดร.กุลรภัส เทียมทิพร
 • ผศ.ดร.สิริพร เสมาทอง
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE