รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา


จำนวนรับสมัคร

  • 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

- ครู อาจารย์ สอนวิชาดนตรีในสถานศึกษาทุกสังกัด
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัญและเอกชน
- ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
- ทำงานในหน่วยงานราชการ เช่น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ ในหน่วยดุริยางค์ และหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดนตรี เช่น ศิลปิน นักดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
- ผู้ประกอบการอาชีพอิสระทางด้านธุรกิจดนตรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.พิเศษ ภัทรพงษ์
  • รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
  • ผศ.ชัชชญา กัญจา
  • ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ
  • อ.วรวิทย์ เถื่อนสุข
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม