หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

- ครู อาจารย์ สอนวิชาดนตรีในสถานศึกษาทุกสังกัด
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัญและเอกชน
- ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
- ทำงานในหน่วยงานราชการ เช่น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ ในหน่วยดุริยางค์ และหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดนตรี เช่น ศิลปิน นักดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
- ผู้ประกอบการอาชีพอิสระทางด้านธุรกิจดนตรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ชัชชญา กัญจา
  • ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.พิเศษ ภัทรพงษ์
  • รศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ
  • รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
  • อ.วรวิทย์ เถื่อนสุข
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 0819737850 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชญา กัญจา, 0613105199 อาจารย์วรวิทย์ เถื่อนสุข