หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักแปลเอกสาร นักเขียน บรรณาธิการ นักข่าว
2. เลขานุการ พนักงานประชาสัมพันธ์
3. ครู อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ*
4. ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวในประเทศและต่างประเทศ
5. เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
6. เจ้าหน้าที่งานธุรการของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
7. พนักงานในธุรกิจบริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงแรม เจ้าหน้าที่สายการบิน มัคคุเทศก์**
* หมายเหตุ เรียนประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากำหนด
** หมายเหตุ สอบใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อ.จิตราภรณ์ สอนเขียว
  • อ.ปุณยภา บุญธรรม
  • อ.วรัญญา โอภาษี
  • อ.ศราธรณ์ หมั่นปรุ
  • อ.สุภาวดี ในเสนา
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Facebook

Application LINE

Add friend