รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


จำนวนรับสมัคร

  • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักแปลเอกสาร นักเขียน บรรณาธิการ นักข่าว
2. เลขานุการ พนักงานประชาสัมพันธ์
3. ครู อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ*
4. ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวในประเทศและต่างประเทศ
5. เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
6. เจ้าหน้าที่งานธุรการของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
7. พนักงานในธุรกิจบริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงแรม เจ้าหน้าที่สายการบิน มัคคุเทศก์**
* หมายเหตุ เรียนประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากำหนด
** หมายเหตุ สอบใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อ.สุภาวดี ในเสนา
  • รอ.หญิงอารีรักษ์ ศรีวราพงศ์
  • อ.ศราธรณ์ หมั่นปรุ
  • อ.วรัญญา โอภาษี
  • อ.ปุณยภา บุญธรรม
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Facebook

Application LINE

Add friend