รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย


จำนวนรับสมัคร

  • 80 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้ออกแบบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในทางการสื่อสาร การใช้ภาษา และวรรณกรรม โดยสามารถประกอบอาชีพใน 5 ลักษณะ ดังนี้
1. ประกอบอาชีพในแวดวงราชการ ได้แก่ เลขานุการ ฝ่ายธุรการ ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูล
2. ประกอบอาชีพในแวดวงธุรกิจ ได้แก่ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประสานงาน พนักงานผู้ให้บริการข้อมูล
3. ประกอบอาชีพในแวดวงสื่อสารมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว
นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นักประชาสัมพันธ์นักพิสูจน์อักษรคนเขียนบทละคร/ภาพยนตร์นักโฆษณา นักสื่อสารมวลชน
4. ประกอบอาชีพในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น กองบรรณาธิการ พิสูจน์อักษร นักเขียน นักเขียนคอลัมน์ นักเขียนสารคดี
5. ประกอบอาชีพในแวดวงการศึกษา เช่น นักวิชาการ อาจารย์ ครู ครูสอนพิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ชนิกา พรหมมาศ
  • ผศ.ชูชาติ คุ้มขำ
  • ผศ.อนัญญา วารีสอาด
  • ผศ.อาทิตย์ ดรุนัยธร
  • อ.ปัทมา ดำประสิทธิ์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE