หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. พนักงานบริษัทนำเข้า และส่งออกสินค้า
2. พนักงานสายการบิน
3. พนักงานบริษัทเอกชน เช่น เลขานุการ
4. พนักงานโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
5. ผู้ประกอบการต่าง ๆ
6. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับต่าง ๆ*
7. ครูสอนวิชาภาษาจีนในระดับต่าง ๆ*
8. พนักงานธนาคาร
9. เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
10. เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
* หมายเหตุ: เรียนประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเพิ่มอีก 1 ปี ตามที่คุรุสภากำหนด

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ฐิติรัตน์ รักษาศรี
  • ผศ.ดร.ดาเรศ นฤมล
  • อ.ชนิภรณ์ ภู่มณี
  • อ.ธิดากุล บุญรักษา
  • อ.พรพรรณ โพธิสุวรรณ
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend