รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)


จำนวนรับสมัคร

  • 12 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. พนักงานบริษัทนำเข้า และส่งออกสินค้า
2. พนักงานสายการบิน
3. พนักงานบริษัทเอกชน เช่น เลขานุการ
4. พนักงานโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
5. ผู้ประกอบการต่าง ๆ
6. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับต่าง ๆ*
7. ครูสอนวิชาภาษาจีนในระดับต่าง ๆ*
8. พนักงานธนาคาร
9. เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
10. เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
* หมายเหตุ: เรียนประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเพิ่มอีก 1 ปี ตามที่คุรุสภากำหนด

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ดาเรศ นฤมล
  • อ.พรพรรณ โพธิสุวรรณ
  • อ.ธิดากุล บุญรักษา
  • อ.ดร.รังสรรค์ หล้าคำจา
  • อ.ชนิภรณ์ ภู่มณี
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend