รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา


จำนวนรับสมัคร

  • 28 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูสอนวิชาศิลปศึกษา
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. เจ้าหน้าทีในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
4. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
6. ศิลปินอิสระ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • รศ.ณัฐ ล้ำเลิศ
  • อ.ศมลพรรณ ภู่เล็ก
  • อ.กิตติศักดิ์ แก้วดุก
  • อ.ศรัณย์ ศิริเจริญ
  • อ.สมพงษ์ ฟักผล
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม