หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูสอนวิชาศิลปศึกษา
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. เจ้าหน้าทีในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
4. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
6. ศิลปินอิสระ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • รศ.ณัฐ ล้ำเลิศ
  • อ.กิตติศักดิ์ แก้วดุก
  • อ.ศมลพรรณ ภู่เล็ก
  • อ.ศรัณย์ ศิริเจริญ
  • อ.สมพงษ์ ฟักผล
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม