รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์


จำนวนรับสมัคร

  • 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1 ทำงานในหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น
2 ทำงานด้านสื่อสารมวลชน เช่น ผู้สื่อข่าว นักเขียนประจำนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ สำนักพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ เป็นต้น
3 ทำงานด้านการท่องเที่ยว เช่น บริษัทนำเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น
4 ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย
5 ประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ธีรพร พรหมมาศ
  • ผศ.ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
  • ผศ.วิลุบล กองกลิ่น
  • ผศ.ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์
  • ผศ.พิมพ์อุมา ธัญธนกุล
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend