หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1 บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เช่น นักวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, นักการทูตปฏิบัติการและนักวิเทศสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ, นักวิชาการวัฒนธรรม, ภัณฑารักษ์และนักจดหมายเหตุ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น
2 บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในหน่วยการของรัฐ เช่น พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทท่องเที่ยว, มัคคุเทศก์ เป็นต้น

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์
  • ผศ.ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
  • ผศ.ธีรพร พรหมมาศ
  • ผศ.พิมพ์อุมา ธัญธนกุล
  • ผศ.วิลุบล กองกลิ่น
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 056-219100 ต่อ 2207/ 089-2119466/ 087-2059818