หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ


จำนวนรับสมัคร

  • 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย (ตำแหน่งงานในส่วนราชการ)
2. นักภูมิศาสตร์ (ตำแหน่งงานในส่วนราชการ)
3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งงานในส่วนราชการ)
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตำแหน่งงานในส่วนราชการ)
5. ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งงานในส่วนเอกชน)
6. เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ (ตำแหน่งงานในส่วนเอกชน)
7. นักพัฒนาโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ (ตำแหน่งงานในส่วนเอกชน)
8. นักทรัพยากรบุคคล (ตำแหน่งงานในส่วนราชการและเอกชน)
9. นักวิชาการ นักวิจัย ด้านภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ (ตำแหน่งงานในส่วนราชการและเอกชน)
10. บุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ตำแหน่งงานในส่วนราชการและเอกชน)

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ไชยา อู๋ชนะภัย
  • อ.นราธิป เพ่งพิศ
  • ดร.พีรพัฒน์ คำเกิด
  • ผศ.วรรธนนันท์ ใจสะอาด
  • อ.ประยุทธ สุระเสนา
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 0845916846