รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง


จำนวนรับสมัคร

 • 120 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

 • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1.ปลัดอำเภอ
2.ทหาร/ตำรวจ
3.ข้าราชการ (หลายตำแหน่ง)
4.นักปกครอง/นักปกครองท้องถิ่น
5.นักบริหารงานภาครัฐ/ภาคเอกชน
6.นักการเมือง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ธนันท์ธร โสภณดิลก
 • อ.สุบัณฑิต จันทร์สว่าง
 • ผศ.ว่าที่ รต.เอกลักษณ์ นาคพ่วง
 • อ.พรรณอร วันทอง
 • อ.ดร.กาญจน์ชนิดาภา เมธีวรฉัตร
 • ผศ.อดุลเดช ถาวรชาติ
 • อ.นันทิยา สัตยวาที
 • อ.รตา อนุตตรังกูร
 • อ.กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

 • 087-208-2547, 087-156-8779, 084-420-3438