หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น


จำนวนรับสมัคร

 • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1.ปลัดอำเภอ
2.ทหาร/ตำรวจ
3.ข้าราชการ (หลายตำแหน่ง)
4.นักปกครอง/นักปกครองท้องถิ่น
5.นักบริหารงานภาครัฐ/ภาคเอกชน
6.นักการเมือง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ดร.พรรณอร วันทอง
 • ผศ.ธนันท์ธร โสภณดิลก
 • ผศ.ว่าที่ รต.เอกลักษณ์ นาคพ่วง
 • ผศ.อดุลเดช ถาวรชาติ
 • อ.กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ
 • อ.ดร.กาญจน์ชนิดาภา เมธีวรฉัตร
 • อ.นันทิยา สัตยวาที
 • อ.รตา อนุตตรังกูร
 • อ.สุบัณฑิต จันทร์สว่าง
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

 • 086-935-3459, 089-565-5635, 095-346-3888, 084-420-3438