หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1 นักบริหารจัดการและออกแบบงานด้านดนตรีและศิลปะการแสดง
2 ประกอบอาชีพอิสระทางดนตรีและการแสดง เช่น เป็นนักดนตรีอาชีพ นักประพันธ์เพลง นักบันทึกเสียง นักเรียบเรียงเสียงประสานดนตรี ผู้ควบคุมวงดนตรี ศิลปินอิสระหรือศิลปินสังกัดบริษัทค่ายเทปเพลงต่าง ๆ นักแสดงอาชีพ นักแสดงโรงละคร
3 ทำงานในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง เช่น นักวิชาการด้านวัฒนธรรม หรือเป็นนักวิชาการด้านดนตรีและศิลปะการแสดงในหน่วยงานต่าง ๆ
4 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจดนตรีและศิลปะการแสดง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา
  • ผศ.ภัทธิรา จันทร์ดี
  • อ.ปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร
  • อ.วรรณวลี คำพันธ์
  • อ.วศิน ล่ำสัน
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 0899571441 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรา จันทร์ดี ประธานหลักสูตรฯ