รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง


จำนวนรับสมัคร

  • 90 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา
  • ผศ.ภัทธิรา จันทร์ดี
  • อ.วศิน ล่ำสัน
  • อ.ปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร
  • อ.วรรณวลี คำพันธ์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม