หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. สายงานด้านวิชาการ เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านการเกษตร เจ้าหน้าที่ทางด้านการเกษตร นักวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิจัย นักเกษตรพัฒนา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรือศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
2. สายงานด้านเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ QA หรือ QC, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ฝ่ายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น
3. ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา
  • ผศ.ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์
  • ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์
  • ผศ.ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา
  • ผศ.พันธ์ระวี หมวดศรี
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 056219100 ต่อ 1427, โทรศัพท์มือถือ 0842298997