รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร


จำนวนรับสมัคร

  • 24 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครู/อาจารย์ ทางด้านคณิตศาสตร์ ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
2. นักวิจัย, ผู้ช่วยนักวิจัย ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
3. นักวิชาการศึกษา
4. ศึกษาต่อระดับปริญญาโททางด้านคณิตศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ วิจัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา
  • ผศ.พันธ์ระวี หมวดศรี
  • ผศ.ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา
  • ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์
  • ผศ.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 056219100 ต่อ 2522, 2520