หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
- โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
- วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)
2. นักออกแบบส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์กับผู้ใช้ (UX and UI Designer)
- นักออกแบบส่วนประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX Designer)
- สถาปนิกส่วนประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX Architect)
- นักออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI Designer)
- นักออกแบบเว็บ (Web Designer)
- นักออกแบบ/นักพัฒนาส่วนแสดงผล (Frontend Developer/Designer)
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Specialist)
- ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Administrator)
- วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)
- ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Administrator)
- เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Operation)
- ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security Administrator)
- ผู้ออกแบบเครือข่าย (Network Designer)
4. วิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineer)
- วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineer)
- วิศวกรด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning Engineer)
- นักพัฒนา BI (Business Intelligence Developer)
- นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Research Scientist)
5. นักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Analysis and Data Scientist)
- นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
- นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
- วิศวกรอภิมหาข้อมูล (Big Data Engineer)
- นักพัฒนา BI (Business Intelligence Developer)
- นักวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science Researcher)
- นักวิเคราะห์แผนและจัดทำนโยบาย (Plan Analysis/Policy Development)

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดนุวัศ อิสรานนทกุล
  • ผศ.ดร.ชยันต์ นันทวงศ์
  • รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม
  • อ.ภาสกร วรอาจ
  • อ.เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 056219100 ต่อ 1160