หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต, ศิลป์คำนวณที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมีวุฒิเทียบเท่าตามที่กำหนด

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
2) บุคลากรและที่ปรึกษาทางการเงิน
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4) นักวิชาการทางคณิตศาสตร์
5) นักวิจัย นักสถิติ นักสำรวจ
6) พนักงานธนาคาร
7) บุคคลากรทางศึกษา เช่น ครู อาจารย์
8) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ดร.วันชัย ตาปัญโญ
  • ผศ.ชม ปานตา
  • ผศ.ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย
  • ผศ.ว่าที่ รต.อภิเดช มงคลปัญญา
  • อ.ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 056219100 ต่อ 2522, 2520 หรือ 0879273227