หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี


จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. ตำรวจฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน
3. บุคลากรทางการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ดร.ชนิตา ขนันทอง
  • ดร.อภิชาติ บุญมาลัย
  • ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง
  • ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์
  • รศ.ดรชลดา เดชาเกีรยติไกร ธีรการุณวงศ์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend