หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2) นักวิชาการสาธารณสุข
3) นักวิชาการสุขาภิบาล
4) นักภูมิสารสนเทศ
5) นักวิจัยสิ่งแวดล้อม / นักวิทยาศาสตร์ / เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
6) ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ / ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ และ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
7) บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
8) บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม
9) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม / นักวิชาการสุขาภิบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10) ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลังจากเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพิ่มเติม)

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ
  • รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
  • อ.ชำมะเลียง เชาว์ธรรม
  • อ.ปฏิวิชช์ สาระพิน
  • อ.อนุวัตน์ แสงอ่อน
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 084-048-0087, 084-688-6475