รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


จำนวนรับสมัคร

  • 21 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2) นักวิทยาศาสตร์/เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
3) เจ้าหน้าที่ดูแลระบบน้ำเสีย ระบบบําบัดมลพิษอากาศ และระบบบําบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม
4) เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
5) นักวิจัยสิ่งแวดล้อม
6) นักวิชาการป่าไม้
7) วิศวกรสิ่งแวดล้อม
8) ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9) เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม
10) เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11) ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง
12) ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลังจากเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพิ่มเติม)

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อ.ปฏิวิชช์ สาระพิน
  • รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
  • ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ
  • อ.อนุวัตน์ แสงอ่อน
  • อ.ชำมะเลียง เชาว์ธรรม
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 0840480087