หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้
8.1 นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8.2 ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
8.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) ในห้องปฏิบัติการและของสถานประกอบการ
8.5 ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
8.6 พนักงานขายหรือพนักงานบริษัทที่ต้องการความรู้ทางด้านชีววิทยา
8.7 ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านชีววิทยา
8.8 ตำรวจ (นิติวิทยาศาสตร์)

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ปริญญารัตน์ จินโต
  • รศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย
  • รศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์
  • ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล
  • อ.ศิริวัฒณา ลาภหลาย
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 0918411886, 0812840274