รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา


จำนวนรับสมัคร

  • 13 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้
8.1 นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8.2 ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
8.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) ในห้องปฏิบัติการและของสถานประกอบการ
8.5 บุคลากรทางการศึกษา
8.6 พนักงานขายหรือพนักงานบริษัทที่ต้องการความรู้ทางด้านชีววิทยา
8.7 ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านชีววิทยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร
  • ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล
  • รศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์
  • อ.ศิริวัฒณา ลาภหลาย
  • อาจารย์ปริญญารัตน์ จินโต
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend