รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


จำนวนรับสมัคร

  • 13 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า GPAX ไม่น้อยกว่า 1.80

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) นักระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System Developer)
3) นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)
4) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Information System Analyst and Designer)
5) นักพัฒนาเว็บไซต์ (Website Developer)
6) ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Web Master)
7) ผู้จัดการซอฟต์แวร์
8) ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศ (Information System Project Manager)
9) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์
  • ผศ.ภัคจิรา ศิริโสม
  • อ.วรชนันท์ ชูทอง
  • ผศ.ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล
  • อ.คณินณัฏฐ์ โชติพรสีมา
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 056-219100 ต่อ 1160