หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า GPAX ไม่น้อยกว่า 1.80

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) นักระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System Developer)
3) นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)
4) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Information System Analyst and Designer)
5) นักพัฒนาเว็บไซต์ (Website Developer)
6) ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Web Master)
7) ผู้จัดการซอฟต์แวร์
8) ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศ (Information System Project Manager)
9) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์
  • ผศ.ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล
  • ผศ.ภัคจิรา ศิริโสม
  • อ.คณินณัฏฐ์ โชติพรสีมา
  • อ.วรชนันท์ ชูทอง
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 056-219100 ต่อ 1160