หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์


จำนวนรับสมัคร

 • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูสอนวิชาฟิสิกส์ – วิทยาศาสตร์ ในทุกสังกัด
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ดร.ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์
 • ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์
 • ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย
 • ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ
 • อ.ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง
 • อ.ณฐพร มีสวัสดิ์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

 • 0872533757