หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุขในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
2. นักวิชาการสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. นักวิชาการสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาล ประจำอำเภอ จังหวัด
4. บุคลากรหรือนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
5. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยในองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
6. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ดร.นริศรา ชาญณรงค์
  • ผศ.ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์
  • ผศ.ทิพพารัตน์ แสนคาร
  • อ.ชิดชนก ศรีสวัสดิ์
  • อ.ดร.ปทุมพร ประสาททอง
  • อ.ดร.พิมรา ทองแสง
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 082-2282478 085-8180373 093-2575775