รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต


จำนวนรับสมัคร

  • 0 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุขในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
2. นักวิชาการสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. บุคลากรหรือนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
4. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยในองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อ.ชิดชนก ศรีสวัสดิ์
  • ผศ.ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์
  • ผศ.ทิพพารัตน์ แสนคาร
  • อ.ดร.พิมรา ทองแสง
  • ดร.นริศรา ชาญณรงค์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Facebook

Application LINE

Add friend