หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

หน่วยงานราชการ เช่น
- พนักงานตรวจความปลอดภัย สังกัดกระทรวงแรงงาน
- นักวิชาการแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน
- นักวิชาการสุขาภิบาล สังกัดกระทรวงมหาดไทย
- นักวิทยาศาสตร์ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- นักวิทยาศาสตร์ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อได้รับการรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ

หน่วยงานเอกชน เช่น
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) ประจำโรงงานอุตสาหกรรม
- นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- วิทยากรฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ที่ปรึกษาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ผู้ตรวจสอบด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม/ผู้ชำนาญการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ณธิดา อินทร์แป้น
  • อ.กนกวรรณ อาจแก้ว
  • อ.ชนกานต์ สกุลแถว
  • อ.ละออง อุปมัย
  • อ.สุชา นุ่มเกลี้ยง
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 0896635711,0858776828