หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. งานด้านอาหารและโภชนาการ
2. งานด้านศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
3. อาจารย์ พัฒนากรทางด้านคหกรรมศาสตร์
4. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์
5. การประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคหกรรมศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ
  • ผศ.สิรภัทร สิริบรรสพ
  • อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ์
  • อ.รังสิตา จันทร์หอม
  • อาจารย์ทศพร โพธิ์เนียม
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 0988553235