รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์


จำนวนรับสมัคร

  • 8 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. งานด้านอาหารและโภชนาการ
2. งานด้านศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
3. อาจารย์ พัฒนากรทางด้านคหกรรมศาสตร์
4. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์
5. การประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคหกรรมศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อ.สิรภัทร สิริบรรสพ
  • ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ
  • อ.ณรัช พรนิธิบุญ
  • อ.วรรณวิภา โคกครุฑ
  • อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend