หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูสอนวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ ในทุกสังกัด (ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน)
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐและเอกชน
4. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ
  • ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ
  • ผศ.มณีรัตน์ น้ำจันทร์
  • อ.ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร
  • อ.พรรนิพา พวันนา
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

Facebook

Application LINE

Add friend