รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี


จำนวนรับสมัคร

 • 21 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูสอนวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ ในทุกสังกัด
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐและเอกชน
4. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ
 • ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ
 • ผศ.มณีรัตน์ น้ำจันทร์
 • ผศ.มณีรัตน์ น้ำจันทร์
 • อ.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร
 • อ.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร
 • ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย
 • ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย
 • อ.พรรนิพา พวันนา
 • อ.พรรนิพา พวันนา
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend