รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ


จำนวนรับสมัคร

  • 0 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำสโมสรกีฬาอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. นักส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ และองค์กรในระดับต่างๆ
3. ผู้ฝึกสอนกีฬาในองค์กรและสมาคมกีฬาต่างๆ ตลอดจนสโมสรกีฬาอาชีพ
4. ผู้ให้คำแนะนำการออกกำลังกายในสถานประกอบการด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น ศูนย์ฟิตเนส สปอร์ตคลับ
5. นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
7. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.สยาม ทองใบ
  • อ.ดร.ธนสิริ โชคทวีพาณิชย์
  • อ.วันดี ฉวีจันทร์
  • อ.ดร.นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์
  • อ.ดร.เพชรัชน์ อ้นโต
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Facebook

Application LINE

Add friend