หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำสโมสรกีฬาอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. นักส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ และองค์กรในระดับต่างๆ
3. ผู้ฝึกสอนกีฬาในองค์กรและสมาคมกีฬาต่างๆ ตลอดจนสโมสรกีฬาอาชีพ
4. ผู้ให้คำแนะนำการออกกำลังกายในสถานประกอบการด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น ศูนย์ฟิตเนส สปอร์ตคลับ
5. นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
7. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์
  • ผศ.ดร.สยาม ทองใบ
  • อ.ดร.ธนสิริ โชคทวีพาณิชย์
  • อ.ดร.เพชรัชน์ อ้นโต
  • อ.วันดี ฉวีจันทร์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

Facebook

Application LINE

Add friend