หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต, ศิลป์คำนวณ หรือศิลป์ทั่วไปที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมีวุฒิเทียบเท่าตามที่กำหนด

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักสถิติ
2. นักวิทยาการข้อมูล
3. นักวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูล
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านคลังข้อมูล
5. ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถิติและคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ณัฐภัทร ศิริคง
  • อ.บุญญฤทธิ์ เงินคำ
  • อ.ปิยาภรณ์ แท่นทอง
  • อ.ยุภาวดี สำราญฤทธิ์
  • อ.วรพรรณ เจริญขำ
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 0980121645