หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปวส. หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1) นักแอนิเมชัน 2D หรือ 3D
2) ผู้ออกแบบและพัฒนาเกม
3) นักออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันมัลติมีเดียบนอุปกรณ์พกพา มือถือและแท็บเล็ต
4) นักออกแบบงานมัลติมีเดียเพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์
5) อาชีพอิสระด้านมัลติมีเดียเพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์
6) นักออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน
7) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมัลติมีเดีย
8) นักวิชาการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
9) นักออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
10) วิทยากรและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
11) ครูหรืออาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
12) ศิลปินภาพดิจิทัล
13) นักสร้างเทคนิคพิเศษบนงานภาพยนตร์
14) นักออกแบบกราฟิกโฆษณา
15) นักเฃียนบทละคร บทภาพยนตร์ บทโฆษณา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ดร.สมพร พูลพงษ์
  • ผศ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
  • ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
  • อ.วิฑูร สนธิปักษ์
  • อ.เอกวิทย์ สิทธิวะ
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 056-219100 ต่อ 1160