รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ


จำนวนรับสมัคร

  • 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. พนักงานประสานงานทัวร์
2. มัคคุเทศก์
3. ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ
4. พนักงานวางแผนนำเที่ยว
5. ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว
6. พนักงานสำรองตั๋วเครื่องบิน
7. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
8. พนักงานจองห้องพัก
9. พนักงานผสมเครื่องดื่ม

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อ.กฤษฏิ์ติณณ์ พันธุ์ไพโรจน์
  • ผศ.ลาวรรณ เหมพิจิตร
  • อ.พงษ์ทอง เฮครอฟท์
  • อ.ปรัศนีย์ นัยนานนท์
  • อาจารย์ธนิดา จอมยิ้ม
  • อ.เจนจิรา เงินจันทร์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend