หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. พนักงานประสานงานทัวร์
2. มัคคุเทศก์
3. ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ
4. พนักงานวางแผนนำเที่ยว
5. ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว
6. พนักงานสำรองตั๋วเครื่องบิน
7. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
8. พนักงานจองห้องพัก
9. พนักงานผสมเครื่องดื่ม

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.พงษ์ทอง เฮครอฟท์
  • ผศ.ลาวรรณ เหมพิจิตร
  • อ.กฤษฏิ์ติณณ์ พันธุ์ไพโรจน์
  • อ.เจนจิรา เงินจันทร์
  • อ.ปรัศนีย์ นัยนานนท์
  • อาจารย์ธนิดา จอมยิ้ม
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ

Facebook

Application LINE