หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักวิเคราะห์ด้านคอมพิวเตอร์ หลักทรัพย์และการลงทุน
2. นักออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
3. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
4. โปรแกรมเมอร์
5. ผู้จัดการสารสนเทศ
6. เว็บมาสเตอร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์
  • ผศ.ลฎาภา ร่มภูชัยพฤกษ์
  • ผศ.อธิกัญญ์ มาลี
  • ผศ.อภิรยา ชานันโท
  • อ.สุเมธ พิลึก
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE