หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี)


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปวส. หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทำงานประกอบอาชีพในภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานวิสาหกิจ ดังนี้
1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.เจ้าหน้าที่บริหารบุคคลากร
3.เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์การ
4.เจ้าหน้าที่ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์
5.เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
6.เจ้าหน้าที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำต่าง ๆ ด้านบุคลากรและการจัดการแก่องค์กรที่มีปัญหา
7.เจ้าหน้าที่วางแผนและบริหารโครงการ
8.เจ้าที่หน้าที่ฝ่ายแผนและนโยบาย
9.ประกอบธุรกิจส่วนตัว
10.งานทางด้านบริหารธุรกิจอื่นๆ ฯลฯ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.กาญจนา สดับธรรม
  • ผศ.จารุวรรณ ชอบประดิถ
  • ผศ.ดร.พิชา วิสิทธิ์พานิช
  • ผศ.ดร.ภัทราพร ตึกขาว
  • ผศ.ดร.ภิราช รัตนันต์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE