หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน 4 ปี)


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปวส. หรือเทียบเท่าสาขาบัญชี

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักบัญชีต้นทุน
2. ผู้เชี่ยวชาญภาษี
3. การจัดทำบัญชี วางแผนบัญชี
4. นักวิชาการบัญชีและการเงิน
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี
6. พนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
7. นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์และการลงทุน
8. พนักงานธนาคารหรือพนักงานสถาบันการเงินต่าง ๆ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.วริศรา เหล่าบำรุง
  • ผศ.ดร.ศศิประภา สมัครเขตการพล
  • ผศ.ปราณี เนรมิตร
  • ผศ.เพชรอำไพ สุขารมณ์
  • ผศ.มยุรี บุญโต
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE