หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต


จำนวนรับสมัคร

  • 15 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. พนักงานเอกชนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม
2. ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่/ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป
3. นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
4. ผู้บริหารในระดับต้นของกลุ่มธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม
5. พนักงานเอกชนของกลุ่มธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม
6. นักธุรกิจอิสระ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ชุณษิตา นาคภพ
  • ผศ.นาตยา แพ่งศรีสาร
  • ผศ.วิไลลักษณา สร้อยคีรี
  • รศ.ดร.พัชราภา สิงห์ธนสาร
  • อ.ดร.วราวุธ วัชรสรณ์
  • อ.นันทพร ไม้ทองดี
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE