หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช


จำนวนรับสมัคร

 • 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ผู้ประกอบการการเกษตรก้าวหน้า (Smart Farmer) หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
2. รับราชการในกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และศูนย์วิจัยพืช ฯลฯ
3. ผู้จัดการฟาร์ม นักส่งเสริมการเกษตร พนักงานขาย ฯลฯ
4. ครู/อาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
5. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
 • ผศ.จามรี เครือหงษ์
 • ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม
 • ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
 • ผศ.ธันวา ไวยบท
 • ผศ.นพดล ชุ่มอินทร์
 • ผศ.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
 • รศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
 • อ.สุรภี ประชุมพล
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

 • 0840542017 ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ 0625953252 ผศ.นพดล 0896400529 ผศ.ดร.ศรัณยา 0897116988 และ ดร.สุกัญญา