หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์


จำนวนรับสมัคร

 • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. หน่วยงานราชการ นักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น กรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ เป็นต้น
2. หน่วยงานเอกชน ตำแหน่งสัตวบาลประจำฟาร์ม เช่น บริษัทซีพี เบทาโกร สหฟาร์ม เป็นต้น
3. หน่วยงานเอกชน ตำแหน่งส่งเสริม เช่น บริษัทอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ทางด้านสัตว์
4. ทำฟาร์มส่วนตัว ผู้ประกอบการการเกษตรก้าวหน้า (Smart Farmer) และเปิดร้านร้านอุปกรณ์ทางด้านสัตว์
5. ครูผู้ช่วย
6. เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
 • ผศ.จามรี เครือหงษ์
 • ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม
 • ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
 • ผศ.ธันวา ไวยบท
 • ผศ.นพดล ชุ่มอินทร์
 • ผศ.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
 • รศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
 • อ.สุรภี ประชุมพล
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

Application LINE

สอบถามเพิ่มเติม

 • 094-9203942 (ผศ.ดร.ชนณภัส) , 098-7980443 (ผศ.ธันวา), 086-1221617 (รศ.ดร.ฐิตาภรณ์)