หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


จำนวนรับสมัคร

 • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. หน่วยงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ภาคเอกชน ได้แก่ นักวิชาการประมง นักส่งเสริมประมง นักส่งเสริมการขาย เป็นต้น
3. ผู้ประกอบการการเกษตรด้านประมง ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4. ครู อาจารย์ สอนทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง วิทยาศาสตร์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักจัดการทั่วไป เป็นต้น
5. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
6. หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ได้แก่ อบต. ธกส ประปา นักพัฒนาชุมชน นักจัดการทั่วไป นักวิชาการเกษตร เป็นต้น

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
 • ผศ.จามรี เครือหงษ์
 • ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม
 • ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
 • ผศ.ธันวา ไวยบท
 • ผศ.นพดล ชุ่มอินทร์
 • ผศ.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
 • รศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
 • อ.สุรภี ประชุมพล
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

 • 0971474021 ผศ. จามรี 0897933636 อ. สุรภี