หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


จำนวนรับสมัคร

 • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ผู้ประกอบการการเกษตรด้านประมง ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. นักวิชาการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. นักวิชาการประมง นักส่งเสริมประมง นักส่งเสริมการขาย ภาคเอกชน
4. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
5. ครู อาจารย์ สอนทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง วิทยาศาสตร์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักจัดการทั่วไป เป็นต้น
6. หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ได้แก่ อบต. ธกส ประปา นักพัฒนาชุมชน นักจัดการทั่วไป นักวิชาการเกษตร เป็นต้น

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ชนณภัส หัตถกรรม
 • ผศ.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
 • ผศ.ธันวา ไวยบท
 • รศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
 • ผศ.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
 • ผศ.นพดล ชุ่มอินทร์
 • ผศ.จามรี เครือหงษ์
 • ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
 • อ.สุรภี ประชุมพล
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

 • 0971474021 อ. จามรี 0897933636 อ. สุรภี