หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร


จำนวนรับสมัคร

  • 15 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในด้านการผลิต
การควบคุมการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ
การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
การทํางานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การขาย การวิจัย การวิเคราะห์อาหาร และการกําหนดมาตรฐานอาหาร

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ชื่นจิต พงษ์พูล
  • ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ
  • ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
  • ผศ.อิ่มเอิบ พันสด
  • อ.ดร.พรพรรณ จิอู๋
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 056-219100 ต่อ 2301