หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1 วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม
2 วิศวกรควบคุม
3 วิศวกรที่ปรึกษา
4 วิศวกรในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
5 ผู้ประกอบการต่างๆ
6 วิศวกรซ่อมบำรุง แผนกเครื่องกล
7 วิศวกรรมฝ่ายผลิต/กระบวนการผลิต
8 วิศวกรประกันคุณภาพ
9 วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ
10 วิศวกรงานระบบ งานก่อสร้าง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.กฤษณะ ร่มภูชัยพฤกษ์
  • ผศ.ปฐมพงค์ จิโน
  • ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
  • อ.จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล
  • อ.ดร.ศรัณรัตน์ คงมั่น
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร

Facebook

Application LINE

Add friend