รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน


จำนวนรับสมัคร

  • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. วิศวกรในสถานประกอบการต่างๆด้านพลังงาน เช่น วิศวกรพลังงาน
2. วิศวกรในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน
3. นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยวิจัย และนักวิจัยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคารภาครัฐและสถานประกอบการ
5. อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน.

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.วีระชาติ จริตงาม
  • ผศ.ดรธีรพจน์ แนบเนียน
  • ผศ.ถิรายุ ปิ่นทอง
  • อ.ดร.จักราวุฒิ เตโช
  • อ.ปิยลาภ มานะกิจ
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend