หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)


จำนวนรับสมัคร

  • 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

• ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
• นักวิจัยและพัฒนาในงานอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์
• นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการจัดการทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพการผลิต เจ้าที่ควบคุมพัสดุและคลังสินค้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่มาตรฐานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ในงานซ่อมบำรุง
• ผู้ดูแลและควบคุม ระบบการผลิตในโรงงาน การควบคุมคุณภาพในโรงงาน
• นักเขียนแบบและงานออกแบบวิศวกรรม
• อาชีพอิสระ และเจ้าของกิจการสินค้าในงานอุตสาหกรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.โกเมน หมายมั่น
  • ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
  • ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์
  • ผศ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
  • อ.มนตรี ใจเยี่ยม
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)

Facebook

Application LINE

สอบถามเพิ่มเติม

  • 0879363835, 0818691382