หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. เป็นผู้ที่รับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในองค์การของรัฐและเอกชน
2. เป็นนักออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
3. เป็นนักออกแบบระบบควบคุมหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์
4. เป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
  • ผศ.ดร.เทิดพันธ์ ชูกร
  • ผศ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
  • ผศ.อนุสรณ์ สินสะอาด
  • ผศ.อำนาจ ประจง
  • อ.สุริยา อดิเรก
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 0803467743