รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์


จำนวนรับสมัคร

  • 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. เป็นผู้ที่รับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในองค์การของรัฐและเอกชน
2. เป็นนักออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
3. เป็นนักออกแบบระบบควบคุมหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์
4. เป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
  • ผศ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
  • ผศ.อำนาจ ประจง
  • ผศ.อนุสรณ์ สินสะอาด
  • ผศ.ดร.เทิดพันธ์ ชูกร
  • อ.สุริยา อดิเรก
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 0803467743