หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1.วิศวกรโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
2.วิศวกรการจัดการระบบโลจิสติกส์
3.วิศวกรประจำศูนย์กระจายสินค้า
4.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
5.เจ้าหน้าที่การจัดการระบบขนส่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
  • ผศ.ดร.ภริตา พิมพันธุ์
  • ผศ.ดร.สว่าง แป้นจันทร์
  • ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
  • ผศ.มาศสกุล ภักดีอาษา
  • อ.วัชระ ชัยสงคราม
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 084-5204571, 089-9609620