หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก


จำนวนรับสมัคร

  • 46 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูสังกัดอาชีวะศึกษา
2. ครูสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ในทุกสังกัด (มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา)
3. ครูการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
4. บุคลากรทางการศึกษา
5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการออกแบบ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์
  • ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง
  • ผศ.ดร.ยุวดี ทองอ่อน
  • ผศ.เพ็ญนภา มณีอุด
  • รศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 0842392540