หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ


จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในกลุ่มอาชีพอิสระที่เป็นที่นิยม ได้แก่ นักตัดต่อวีดีโอ (Editor) ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ (Photographer) นักเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard Artist) ยูทูบเบอร์ (YouTuber) ผู้ที่ผลิตสื่อโดยมีช่องยูทูบเป็นของตนเอง
2. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในสาขาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ได้แก่ แฟชันดีไซน์ (Fashion Design) และผู้ผลิตสื่อเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Creator)
3. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ งานเครื่องประดับ งานของที่ระลึก เครื่องปั้นดินเผา งานเฟอร์นิเจอร์ งานออกแบบสิ่งทอ และงานศิลปะหัตถกรรม
4. นักออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Designer) ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ด้านงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบการ์ตูน คาแรคเตอร์ดีไซน์ สื่อโฆษณา สื่อบนตลาดออนไลน์ ดิจิตอล และสื่อมัลติมีเดีย
5. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่คิดริเริ่มจัดตั้งธุรกิจ ทางด้านการออกแบบสร้างสรรค์ทุกประเภท
6. นักวิชาการ นักวิจัย ด้านการออกแบบสร้างสรรค์
7. ที่ปรึกษาด้านการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์กราฟิก และด้านการสื่อสารทางการตลาด

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์
  • ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
  • ผศ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู
  • ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์
  • ผศ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 091 8375927, 086 3949395