หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบราง (ต่อเนื่อง 2 ปี)


จำนวนรับสมัคร

 • 22 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งงานในระบบรางและงานโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
- เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการจัดการทั่วไปในงานระบบรถไฟและธุรกิจต่อเนื่องในงานระบบราง เช่น การจัดการขนส่งและคลังสินค้าระบบราง งานสถานี
- นักช่างเทคนิคระดับสูง ในงานซ่อมบำรุงในระบบรางหรือในงานอุตสาหกรรม
- ผู้ควบคุมการทำงาน ในงานซ่อมบำรุงในระบบรางหรือในโรงงานอุตสาหกรรม
- เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ในโรงซ่อมบำรุงรถไฟ รถไฟไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง และในโรงงานอุตสาหกรรม
- เจ้าหน้าทีระบบควบคุมอาณัติสัญญาณของรถไฟ รถไฟไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง
- ผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยควบคุมและบริหารจัดการระบบการเดินรถไฟ รถไฟไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง รวมถึงการบริหารความปลอดภัยในการเดินรถ
- นักเขียนแบบและงานออกแบบวิศวกรรม
- อาชีพที่ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีระบบรางและในงานอุตสาหกรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.โกเมน หมายมั่น
 • ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
 • ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์
 • ผศ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
 • อ.มนตรี ใจเยี่ยม
 • ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์
 • ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
 • อ.มนตรี ใจเยี่ยม
 • ผศ.โกเมน หมายมั่น
 • ผศ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
 • อ.อาคิรา สนธิธรรม
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบราง (ต่อเนื่อง 2 ปี)

Facebook

Application LINE

สอบถามเพิ่มเติม

 • 0879363835, 0818691382