รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา 2565
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
หน้าแรก สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
จำนวนรับเข้าศึกษา ปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 22:08:54

หมายเหตุ * หมายถึง กำลังปรับปรุงข้อมูลจำนวนรับ


ที่ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติ การสอบคัดเลือก จำนวนรับ
คณะครุศาสตร์
1 การบริหารการศึกษา แผน 2.1 (ภาคพิเศษ) ปริญญาโท
 • มีสอบสัมภาษณ์
20
2 การบริหารการศึกษา แผน ก (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี
 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์
60
3 การบริหารการศึกษา แผน ข (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี
 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์
60
4 คอมพิวเตอร์ศึกษา แผน ก (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี
 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์
20
5 คอมพิวเตอร์ศึกษา แผน ข (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี
 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์
20
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา แผน ข (ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี
 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์
20
7 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี, ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษา
 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์
180
8 วิจัยและประเมินผลการศึกษา แผน ก (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี
 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์
30
9 หลักสูตรและการสอน แผน ก (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี
 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์
20
10 หลักสูตรและการสอน แผน ข (ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี
 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์
30
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก (ภาคปกติ) ปริญญาตรี
 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์
10
12 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี
 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์
20
13 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี
 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์
30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 การสอนคณิตศาสตร์ แผน ก (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี
 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์
10
15 การสอนคณิตศาสตร์ แผน ก (ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี
 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์
10
16 การสอนคณิตศาสตร์ แผน ข (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี
 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์
10
17 การสอนคณิตศาสตร์ แผน ข (ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี
 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์
10
คณะวิทยาการจัดการ
18 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี
 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์
10
19 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี
 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์
20